OPTIMERING ØKONOMI/HR

OPTIMERING ØKONOMI/HR

OPTIMERING ØKONOMI/HR

Vores optimerings ydelser

At automatisere opgaver og processer indenfor økonomi og HR – Det giver dig og dine medarbejdere tid til at fokusere på udvikling af Jeres virksomhed

SPAR TID

Ved at optimere opgaver, systemer og processer kan den enkelte medarbejder spare tid og tilmed fokusere på andre opgaver i virksomheden.

BESPARELSE

Ved implementering af vores optimerings løsninger garanterer vi en besparelse. Vores erfaringer viser der både vil være besparelser og udvidelse af kompetencer hos medarbejderne.

MEDARBEJDERTILFREDSHED

Overlad trygt optimerings projektet hos os – det frigiver ressourcer og skaber glæde blandt medarbejderne.

INTEGRATION

Vi arbejder på tværs af systemer, afdelinger, medarbejder, hvilket gør at vi kan løse problemer som ikke kan løses i dagligdagen.

Månedsafslutnings processen

 • Fokus er på hastighed således hurtigere afrapportering af resultatet til Ledelsen.
 • Målsætning omkring fremtidige deadlines.
 • Checklister til månedsluk 100% herunder afklaring af roller og ansvar.
 • Fokus på strømlinet processer – samt hvornår opgaverne udføres således processen effektiviseres.
 • Introduktion af elektroniske standard-arbejdspapirer hvor fokus er på ensretning, kvalitet og effektivisering.
 • Udarbejdelse af template til analyse af drift og balance, hvorved eventuelle fejl identificeres.
 • Månedsluk processen foretages digitalt.
 • Definition af væsentligt niveau for hensættelser mv.

Rapportering

 • Afkortning af deadline for rapportering således ledelsen kan styre virksomheden baseret på nye faktuelle tal.
 • Udarbejdelse af nye nødvendige rapporteringer til ledelsen, hvorved ledselsen får det fulde økonomiske overblik, både kortsigtet og langsigtet.
 • Hvordan ser tallene ud i forhold til virksomhedens budget ?
 • Kan vi modstå økonomiske tab – både på kort og lang sigt.

Risiko afdækning herunder nøglekontroller

 • Formålet med risikovurdering er at afdække de væsentlige regnskabsmæssige risici (risikoen for at væsentlige fejl indtræffer) der knyttes til selskabet.
 • Med udgangspunkt i en risikobaseret tilgang forbedres det eksisterende interne kontrolmiljø – herunder implementering af nøglekontroller.
 • Ved manglende funktionsadskillelse i økonomiorganisationen etableres kompenserende kontroller således at risikoen reduceres.
 • Ved udarbejdelse af nøgle kontroller kan revisionen udfører kontrol baseret revision i stedet for stikprøvekontrol.

Kreditorer

 • Skabe et struktureret overblik over processerne omkring kreditor, indkøb og udbetalinger. Herunder forslag til effektivisering af processerne.
 • Elektronisk håndtering af leverandørfakturaer herunder godkendelses flow.
 • Automatisk betaling af leverandørfakturaer.
 • Skabe et overblik hvem kan godkende hvilke omkostninger?
 • Godkendelsesprokura – proces for opdatering.
 • Roller og ansvar i forbindelse med mangelfulde eller forkert fakturaer?
 • Månedsluk proces strømlines med fokus på hurtig rapportering herunder hensættelser
 • Introduktion af elektroniske standard-arbejdspapirer.

Debitorer

 • Skabe et struktureret overblik over processen, herunder forslag til effektivisering af processen.
 • Automatisk rykkerproces udnyttelse af rykkerkoder.
 • Proces for afrapportering af åbenstående til salgsledelsen og selskabets ledelse.
 • Introduktion af elektroniske standard-arbejdspapirer.
 • Proces for hensættelse til tab herunder udarbejdelse af elektronisk standard-arbejdspapir.

Forretningsgangs-beskrivelser

 • Beskrivelse af økonomifunktionens nøgleprocesser, hvorved personafhængigheden mindskes.
 • Normale nøgleprocesser
 • Kreditor, indkøb og udbetalinger
 • Fakturering, debitor og indbetalinger
 • Månedsluk
 • Rapportering
 • Intercompany

Tidslinje for optimering

Step 1

Identificering af process

Sammen med jer identificerer vi en eller flere processer/opgaver, hvor det vil kunne give mening at implementere en optimeret løsning. Vores erfaringer er, at for at en optimereret løsning skal skabe værdi for jer, kræver det opfyldt mindst en af tre scenarier: Besparelse, frigivelse af ressourcer eller minimering af fejlrisiko. Det hele er en naturlig del af vores procesidentificering.

Step 2

overblik over optimeringen

vi fremlægger en konkret plan og budget for udviklingen – dette inkluderer et tidsestimat, beregning af engangsomkostninger, samt om I har behov for fremtidig support.

Step 3

Udvikling og implementering

Vi stiller bemanding til rådighed til udvikling og implementering af værktøjer, kompetencer og processer. Dette sikrer at vi lever op til kundens forventninger og krav – det er også i denne periode at vi foretager eventuelle justeringer og tilretninger til jeres miljø, hvis noget skulle ændres.

Step 4

Løbende support og justeringer

Vi er naturligvis til rådighed for løbende support. Skulle i ønske videreudvikling eller tilretninger til nye forhold i jeres virksomhed, så sker dette til en aftalt timepris eller fast honoraraftale. Vi er fleksible på vores løsninger.